12560051112 EM ประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ

11 - 12 พ.ค. 60
             1 25600807 แข่งขันตอบปัญหา 
กฎหมายวันรพี

7 ส.ค. 60
          1 25600909 11 การอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ
9 - 11 ก.ย. 60
               
1 25610209 ทัศนศึกษาเขาชะงุ้ม

5,8,9 ก.พ. 61
  1 25610629 2 ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
29 มิ.ย. 61
  1 25610817 สัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์
ประจำปี 2561
17 ส.ค. 61