1 25600201 คุณพ่อประสิทธิ์
พูดรณรงค์หน้าแถว 
1 ก.พ. 60            
        1 2559040524 ประชุมสมัชชา
จังหวัดราชบุรี

12-13 ก.พ. 60
       125600329 ประชุมปฏิบัติการ

25 - 26 ก.พ. 60
               
125600623 24 อบรมครูคำสอน
ประจำปีการศึกษา 2560

23 - 24 มิ.ย. 60
  125600811 2 โครงการ
ดรุณาโปลีอาสา...
พาแม่กินข้าว

11 ส.ค. 60
  125600921 22 สัมมนาเชิงวิชาการฯ

21 - 22 ก.ย. 60
               
1 25601123 เข้าร่วมและแข่งขัน
ตอบคำถามพระคัมภีร์
“Seangtham
Bible Contest” ครั้งที่ 7
23 พ.ย. 60            
        1 25601218 ร้องเพลงส่งความสุข

18 ธ.ค. 60
       1 25601228 นำตุ๊กตาบริจาค
มอบให้เด็ก ๆ

28 ธ.ค. 60
               
1 25610109 ทดสอบความรู้
ไบเบิลคอนเทสต์
พระวรสารนักบุญมัทธิว

9 ม.ค. 61
  1 25610116 ชุมนุมครูคาทอลิก

16 ม.ค. 61
  1 25610131 โครงการ
“ฉลองนักบุญยอห์น
บอสโก” 

31 ม.ค. 61
 
               
1 25610202 โครงการ
“แนะแนวศึกษาต่อ” 
2 และ 6 ก.พ. 61
  1 25610604 2 ประชุมเสริมสร้าง
ความรู้ฯ
4 มิ.ย. 61
  1 25610615 การคัดกรองนักเรียน
15 มิ.ย. 61
               
1 25610621 ประกวดโครงงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ
21 มิ.ย. 61
  1 25610627 อบรม
สร้างความเข้าใจ
กับบุคลากรฯ
27 มิ.ย. 61
  1 25610705 ประชุมวิชาการ
คุณธรรมฯ
5 ก.ค. 61
               
1 25610720 อบรมฟื้นฟูจิตใจ
นักเรียนคำสอน
20 ก.ค. 61
  1 25610724 4 ประชุมชี้แจง
นักเรียนทุนเรียนฟรี
24 ก.ค. 61
  1 25610802 2 ประชุมปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณธรรมฯ
8 ส.ค. 61
               
1 25610808 ประกาศคุณธรรม
อัตลักษณ์วิทยาลัยฯ
8 ส.ค. 61
  1 25610810 3 ดรุณาโปลีอาสา...
พาแม่กินข้าว
10 ส.ค. 61
  1 25610821 รับรางวัล
โครงงานคุณธรรมฯ
21 ส.ค. 61
               
1 25610830 31 นำเสนอผลงาน
ขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณธรรมฯ
30 -31 ส.ค. 61
  1 25610912 แลกเปลี่ยน เรียนรู้
และนำเสนอผลงาน
การขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรม
12 ก.ย. 61