1 25610610 จิตอาสา
ส่งแม่ไปสวรรค์
10 มิ.ย. 61
  1 25610625 จิตอาสา
รักษาความสะอาด
รอบวิทยาลัย
25 มิ.ย. 61
  1 25610704 06 อบรมเชิงปฏิบัติการ
(กยศ.)
4 - 6 ก.ค. 61
               
1 25610720 เปิดบัญชีให้กับ
ผู้กู้ยืมรายใหม่
20 ก.ค. 61
  1 25610808 เซ็นสัญญาผู้กู้ยืม
ระดับชั้น ปวส.
8 ส.ค. 61
  1 25610815 เซ็นสัญญาผู้กู้ยืม
ระดับชั้น ปวช.
15 ส.ค. 61