เข้ารับรางวัลการประกวดโครงงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนจังหวัดราชบุรี

   ตามที่จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดการประกวดโครงงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านคุณธรรมในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จึงได้ส่งนักเรียน 2 กลุ่ม เข้าร่วมการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้ และผลการประกวด คือ
   กลุ่มที่ 1 ชื่อโครงงาน “รู้รักระเบียบ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง” (ระดับ ปวช.) ได้รับรางวัลชมเชย
รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท โดยผู้จัดทำโครงงาน ได้แก่
1. นายปราชญ์ ปิ่นแก้ว ปวช. 2/5 ประธาน
2. นายอำไพรพงษ์ บุญเรือง ปวช. 2/5 รองประธาน
3. นางสาวรวิสรา อินทร์สมร ปวช. 2/5 เลขานุการ
4. นางสาวปัทมวรรณ สุมนต์ทา ปวช. 2/5 สมาชิก
5. นางสาวธัญญารัตน์ อินทรวงค์ ปวช. 2/5 สมาชิก อาจารย์ธนพัชร์ นาคหนู อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
   กลุ่มที่ 2 ชื่อโครงงาน “ดรุณาโปลีร่วมใจ ใช้รถอย่างมีระเบียบ” (ระดับ ปวส.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท โดยผู้จัดทำโครงงาน ได้แก่
1. นายธนพรรษ พจนารถ ปวส. 1/3 ประธาน
2. นายภาณุพันธ์ สิงห์โต ปวส. 1/3 รองประธาน
3. นายก่อลาภ กาญจนพิบูลย์ ปวส. 1/3 เลขานุการ
4. นายปวีกรณ์ ผู้ดี ปวส. 1/3 สมาชิก
5. นายธเนศ พูนประเสริฐศรี ปวส. 1/3 สมาชิก อาจารย์ดิศพงษ์ จิตร์บำรุง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
   โดยเข้ารับรางวัลในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีี
20180821_123708
20180821_123745
20180821_123821
20180821_123843
20180821_124012
20180821_125015
 

20180821_131532
20180821_142441
20180821_142445(0)
20180821_142616
20180821_142631
20180821_142637(0)
 

20180821_142637
20180821_142944
20180821_142945
20180821_142949
20180821_142950
20180821_143605
 

20180821_143634
20180821_143809
20180821_143829
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan