กิจกรรมเยาวชนรักษ์ป่า รักคน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 1 25610809 10 1 
1-25620302

     วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้จัดกิจกรรมเยาวชนรักษ์ป่า รักคน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2652 ตั้งวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด1 25610809 10 1

1 25620302
____________________________________________________________
การแข่งขันกีฬาภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ปีการศึกษา 2562 1 25610809 10 1 
1-25620302

     วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2652 ตั้งวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 โดยในวันแรกได้มีพิธีเปิดด้วยชุดการแสดงจากสีต่างๆ เข้าร่วม และได้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้งกีฬาสากล และกีฬาไทย เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะตั้งแต่นักเรียน รวมไปถึงอาจารย์ทุกท่าน และบุคคลากรทางการศึกษาทุกท่านในวิทยาลัยของเรา1 25610809 10 1

1 25620302
____________________________________________________________
ทัศนศึกษา asian stanley international co. ltd 1 25610809 10 1
1-25620302

     แผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้ไปศึกษาดูงาน ที่บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(asian stanley international co. ltd) ประกอบด้วยนักเรียนชั้น ปวส 1 และ 2 พร้อมอาจารย์ปผู้ควบคุม ในวันที่ 30 สิงหาคม 25621 25610809 10 1

1 25620302
____________________________________________________________
1   14
1 25610927-29

ทัศนศึกษา บริษัท
ไทย ทาซากิ

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
15 ก.พ. 62

     1 25611128-29 งานแสดง
เครื่องจักรระบบ
ขนส่งฯ
9 มี.ค. 62
other   other
3   14
1 25611001-03-2

โครงการ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
1-3 ต.ค. 61

  1 25611003 05

จิตอาสา
วัดห้วยหมู
ก.พ. 62

other   other
more