ประชาสัมพันธ์งานนักศึกษาวิชาทหาร1 25610809 10 1

ประชาสัมพันธ์

        นักเรียนปวช. ที่สนใจสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1 ให้มาติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร ที่ห้องรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 096-8853610 อาจารย์พิสิษฐ์ 1 25610809 10 1

 
รับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1-25620302

    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมอบให้กับวิทยาลัย หรือสถานประกอบการที่มีบุคลากรของวิทยาลัยมีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด โดยรับมอบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 1 25610809 10 1

1 25620302
____________________________________________________________
ตรวจโรคให้กับนักเรียน นักศึกษา รอบที่ 2
1-25620211

    วันที่ 11 และ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชบุรี เข้ามาตรวจ HIV, ซิฟิลิส และหนองใน เป็นครั้งที่ 2 โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าตรวจ ทั้งสองวัน จำนวนทั้งสิ้น 220 ราย 1 25610809 10 1

1 256202011
____________________________________________________________
แข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง
ครั้งที่ 33
1-25620129-30

   วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค คว้า 20 เหรียญทอง 20 เหรียญเงิน 5
เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะ วิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 29- 30 มกราคม 2562 ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้จัดส่งนักเรียน – นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพตามสาขาต่าง ๆ ในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จำนวน 32 สาขาวิขา รวม จำนวนทั้งสิ้น 52 คน 1 25610809 10 1

1 25620129-30
____________________________________________________________
1   14
1 25610927-29

ทัศนศึกษา บริษัท
ไทย ทาซากิ

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
15 ก.พ. 62

     1 25611128-29 งานแสดง
เครื่องจักรระบบ
ขนส่งฯ
9 มี.ค. 62
other   other
3   14
1 25611001-03-2

โครงการ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
1-3 ต.ค. 61

  1 25611003 05

จิตอาสา
วัดห้วยหมู
ก.พ. 62

other   other
more