ผลการดำเนินการ โครงการ "ดรุณาโปลีอาสา...พาแม่กินข้าว"
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตอาสา ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  
 
ทัศนศึกษาเขาชะงุ้ม
1-25611114

    วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช. ไปทัศนศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมากจากพระราชดำริ ที่ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 25610809 10 1

1 25611114
____________________________________________________________
การส่งตรวจเลือดเพื่อคัดกรองความเสี่ยง
1-25611102

    โรงพยาบาลราชบุรีได้เข้ามาดำเนินการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่นักเรียนในโครงการ “วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงพยาบาลราชบุรีได้เข้ามาเจาะเลือดเพื่อส่งหาเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิส ให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรม และนักเรียนที่สมัครใจ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อไป

1 25610926 28
____________________________________________________________
คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
EchoVE Contest
1-25611018

    ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ EchoVE Contest สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ EchoVE Contest รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ The Street Ratchada กรุงเทพมหานคร ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยใช้แอปพลิเคชัน EchoVE เป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ตได้ ได้รับรางวัลไปทัศนศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2561

1 25610926 28
____________________________________________________________
1   14
1 25610927-29

บ่มเพาะอาจารย์
ผู้จัดการโครงการ
นวัตกรรมฯ

27-29 ก.ย. 61

     1 25611111 อบรมเชิมปฏิบัติการโรงเรียนบรมราชินีฯ
11 พ.ย. 61
other   other
3   14
1 25611001-03-2

โครงการ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
1-3 ต.ค. 61

  1 25611003 05

ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างก่อสร้าง
3 - 5 ต.ค. 61

other   other
more