กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1 25610809 10 1
1-25620302

    วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 นักศึกษาชั้น ปวส.1 และอาจารย์ จากแผนกช่างยนต์  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาโดยนำเรือ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา เข้าสนับสนุนการดำเนินงาน งานแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 15 ณ ลำน้ำแม่กลอง  บริเวณท่าน้ำหน้าวัดศิริเจริญเนินหม้อ ต. โคกหม้อ อ.เมือง จ. ราชบุรี 1 25610809 10 1

1 25620302
____________________________________________________________
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1 25610809 10 1
1-25620302

    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะอาจารย์  นักเรียนนักศึกษา และตัวแทนผู้ครองร่วมกิจกรรม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. - 12.00 น.  1 25610809 10 1

1 25620302
____________________________________________________________
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา (หุ่นยนต์ UBtech) 1 25610809 10 1
1-25620302

    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา (หุ่นยนต์ UBtech) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2562  1 25610809 10 1

1 25620302
____________________________________________________________
1   14
1 25610927-29

ทัศนศึกษา บริษัท
ไทย ทาซากิ

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
15 ก.พ. 62

     1 25611128-29 งานแสดง
เครื่องจักรระบบ
ขนส่งฯ
9 มี.ค. 62
other   other
3   14
1 25611001-03-2

โครงการ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
1-3 ต.ค. 61

  1 25611003 05

จิตอาสา
วัดห้วยหมู
ก.พ. 62

other   other
more