โครงการอาชีวะร่วมใจไฟฟ้า-อิเล็กฯที่โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี1 25610809 10 1 
1-25620302

     วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้จัดโครงการอาชีวะร่วมใจไฟฟ้า-อิเล็กฯทีี่โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วันที่15-20​ ตุลาคม​ 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. โดยมีนักเรียนระดับ ปวส. 2 แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคณะครูแผนกของทั้งสองแผนกเป็นผู้ควบคุมการทำงาน1 25610809 10 1 

1 25620302
____________________________________________________________
โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2  1 25610809 10 1 
1-25620302

     วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้เข้าร่วมโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2 วันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่1 25610809 10 1

1 25620302
____________________________________________________________
กิจกรรมเยาวชนรักษ์ป่า รักคน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 1 25610809 10 1 
1-25620302

    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้จัดกิจกรรมเยาวชนรักษ์ป่า รักคน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2652 ตั้งวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด1 25610809 10 1

1 25620302
____________________________________________________________
1   14
1 25610927-29

ทัศนศึกษา บริษัท
ไทย ทาซากิ

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
15 ก.พ. 62

     1 25611128-29 งานแสดง
เครื่องจักรระบบ
ขนส่งฯ
9 มี.ค. 62
other   other
3   14
1 25611001-03-2

โครงการ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
1-3 ต.ค. 61

  1 25611003 05

จิตอาสา
วัดห้วยหมู
ก.พ. 62

other   other
more